Dret de vaga

Arran de les diferents retallades en educació que els governs estan aplicant, els sindicats d’estudiants ja han convocat, convoquen i suposo que convocaran diferents jornades de vaga.

No obstant això, no tots els cursos poden exercir el dret a fer vaga. I això queda recollit a l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, modificat pel punt 5 de la Disposició Final Primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Punt 5 de la Disposició final Primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig:

5. A l’article 8 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, s’hi afegeix un nou paràgraf amb la redacció següent:

«A fi d’estimular l’exercici efectiu de la participació dels alumnes en els centres educatius i facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius han d’establir, en elaborar les seves normes d’organització i funcionament, les condicions en què els seus alumnes poden exercir aquest dret. En els termes que estableixin les administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de conducta ni són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.»

Quedant així, una vegada modificat, l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol:

Article vuitè.

Es garanteix en els centres docents el dret de reunió dels professors, personal d’administració i de serveis, pares d’alumnes i alumnes, l’exercici del qual es facilita d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el desenvolupament normal de les activitats docents.

A fi d’estimular l’exercici efectiu de la participació dels alumnes en els centres educatius i facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius han d’establir, en elaborar les seves normes d’organització i funcionament, les condicions en què els seus alumnes poden exercir aquest dret. En els termes que estableixin les administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a l’assistència a classe no tenen la consideració de faltes de conducta ni són objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.

Cal dir que la vaga serà vàlida, tal i com diu l’article 8, sempre i quan s’haja comunicat la intenció de secundar-la a la direcció del centre amb antelació.

Comparteix:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Print
 • Add to favorites

1 comentari


 1. A moltes sales de professors/es se sent dir que ‘els joves no fan res’ ‘els joves no es mobilitzen’ i frases similars però, i nosaltres què fem?
  Ens agradi o no som un model que alguns estudiants segueixen. Ens agradi o no som un mirall en el qual molts joves es miren.
  Doncs fem el que hem de fer: ensenyem a fer una vaga fent-la, ensenyem a ser crítics criticant el poder establert.
  Passem a l’acció de manera activa i no passiva.

  http://joseluisregojo.blogspot.com.es/2012/03/que-hacer-ante-la-huelga-que-fer-davant.html

Comments are closed.